ทิศทางนโยบายและแผนงานที่สำคัญ

แผนการปฏิบัติงาน

คู่มือการแสดงความผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 2564-2568

แผนแม่บทการแสดงความผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 2564-2568

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม (KM and IM Master Plan) ปีงบประมาณ 2563 - 2567

คู่มือการปฏิบัติงานการมุ่งเน้นลูกค้า ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนยุทธศาสตร์ด้านตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ พ.ศ. 2563-2567

องค์การสุรา ฯ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Skill Matrix องค์การสุราฯ

แผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการนำองค์กร ประจำปี 2564-2568

แผนพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการขององค์การสุรา ประจำปี 2564

แผนปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดี ปี 2564

แผนสร้างความสัมพันธ์และบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2563

แผนวิสาหกิจ ประจำปี 2564-2570

แผนวิสาหกิจ ประจำปี 2563-2567

แผนปฎิบัติการ ประจำปี 2563

โครงการลงทุนที่สำคัญปี 2562

แผนวิสาหกิจ ประจำปี 2562-2566

แผนปฎิบัติการ ประจำปี 2562

การทบทวนแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562-2565

แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561-2565

โครงการลงทุนที่สำคัญปี 2561

ขั้นตอนการดำเนินการ เรื่องการสรรหาบุคลากร

ขั้นตอนการดำเนินการ เรื่องการฝึกอบรมบุคลากร

ข้อบังคับองค์การสุราฯ ว่าด้วยระเบียบพนักงานองค์การสุราฯ พ.ศ 2561

พัฒนาความสามารถห้องปฏิบัติการ

ยกระดับมาตรฐานการผลิต

แผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน

แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Plan

แผนการบริหารความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในสภาวะวิกฤต

นโยบาย

นโยบายด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA

กฏบัตรคณะอนุกรรมการด้านการจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี 2563

นโยบายด้านการส่งเสริม บริหารจัดการนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์

นโยบายด้านการจำหน่ายและการบริการ

นโยบายการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต

นโยยายว่าด้วยการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

นโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการสิทธิและการรายงานต่อผู้ถือหุ้น

นโยบายและแนวปฏิบัติการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม

นโยบายบริหารจัดการความยั่งยืน

นโยบายและแนวทางปฏิบัติการป้องกันการเกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันขององค์การสุราฯ

นโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นโยบายจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

นโยบายการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

นโยบายการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน การละเมิดลิขสิทธิ์

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2563

ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562

Human Resource Management Policy 2020

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีของรัฐวิสาหกิจ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ประจำปี 2560

นโยบายลดกระดาษ

Governance, Risk Management and Compliance : GRC

Annual report of the performance of state Enterprises 2018

สวัสดิการขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต

Annual report of the performance of state Enterprises 2017

Human Resource Management Policy 2018

ข้อสังเกตุหรือประเด็นปัญหาผลการดำเนินงานประจำปีของรัฐวิสาหกิจ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ประจำปี 2560

Anti-Corruption Policy

Information Technology Policy

Online social network Policy

Technology Security Policy

นโยบายสำหรับองค์กรให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

Mobile device Policy

Environmental Policy