คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา

 
 
 
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา
 
 

 

ระเบียบจัดตั้งองค์การสุรา

              ดาวน์โหลดเอกสารการจัดตั้งองค์การสุรา

 

องค์ประกอบ คุณสมบัติ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ

                         ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดตั้งองค์การสุรา กรมสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 กำหนดให้คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ประกอบด้วย อธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่ง รองอธิบดีกรมสรรพสามิตผู้ซึ่งอธิบดีกรมสรรพสามิตมอบหมาย จำนวน 2 คน เป็นรองประธานกรรมการโดยตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสุราเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าสามคน แต่ต้องไม่เกินสิบเอ็ดคน ซึ่งในกรรมการอื่นนี้ให้มีผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นกรรมการร่วมด้วยหนึ่งคนกรรมการอื่น รวมทั้งผู้แทนกระทรวงการคลังและที่ปรึกษาคณะกรรมการ รัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอน
ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์การทำงานจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการขององค์การสุราฯ

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ มีอำนาจและหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการขององค์การสุราฯ และให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. วางระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงาน
2. วางระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การตัดเงินเดือนการลดขั้นเงินเดือน และระเบียบวินัยของพนักงานสุรา ตลอดจนกำหนดอัตราตำแหน่ง อัตราเงินเดือนค่าจ้าง และเงินอื่น ๆ ของพนักงานสุรา
3. กำหนดอัตราค่าดอกเบี้ย ค่าภาระ ค่าบริการ และค่าดำเนินธุรกิจต่าง ๆ
4. กำหนดอัตราและดอกเบี้ยเงินสะสมของผู้อำนวยการและพนักงานสุรา และวางระเบียบการจ่ายคืนเงินสะสม
5. กำหนดราคามาตรฐานของผลิตภัณฑ์
ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการขัดต่อหรือนอกเหนือไปจากระเบียบแบบแผนของทางราชการ