คําสงวนลิขสิทธิ์

คําสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

        องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จัดทําเว็บไซต์นี้เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจด้านต่างๆ การให้บริการข้อมูลแก่ผู้ใช้งาน ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป ตลอดจนการอํานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน หรือผู้รับบริการ ทั้งนี้ ไม่ว่าขณะใดก็ตาม องค์การสุรา กรมสรรพสามิต สามารถแก้ไขปรับปรุงข้อ กําหนดหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานหรือผู้รับบริการให้ทราบแต่อย่างใด


การปฏิเสธความรับผิดชอบ (Disclaimer)

        องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือ เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ ไวรัส ถึงแม้ว่าองค์การสุรา กรมสรรพสามิต จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์ หรือบุคคลจากการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทําใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์หรือในความเสียหายใดๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า องค์การสุรา กรมสรรพสามิตจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทําใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น