กฎหมายเกี่ยวกับแอลกอฮอล์

พระราชบัญญัติ

 

กฎกระทรวง

 • กฎกระทรวง การอนุญาตขายสุรา .. ๒๕๖๐ คลิกดูรายละเอียด
 • กฎกระทรวง การอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร .. ๒๕๖๐ คลิกดูรายละเอียด
 • กฎกระทรวง การอนุญาตผลิตสุรา คลิกดูรายละเอียด
 • กฎกระทรวง การเปลี่ยนแปลงสุราเพื่อการค้า .. ๒๕๖๐ คลิกดูรายละเอียด
 • กฎกระทรวง การยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี .. ๒๕๖๐ คลิกดูรายละเอียด
 • กฎกระทรวง การอนุญาตผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน .. ๒๕๖๐ คลิกดูรายละเอียด
 • กฎกระทรวง กำหนดการใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเพื่อให้ปรากฎว่าได้เสียภาษีแล้ว .. ๒๕๖๐ คลิกดูรายละเอียด
 • กฎกระทรวง กำหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิต และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ .. ๒๕๖๐ คลิกดูรายละเอียด

 

ประกาศกระทรวง

 • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรากลั่นชนิดสุราทับ (เอทานอล) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง .. ๒๕๕๐ คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ตั้งโรงงานผลิตและบรรจุสุราในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร .. ๒๕๖๐ คลิกดูรายละเอียด

 

ประกาศกรมสรรพสามิต

 • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การยกเว้นภาษีสำหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอลที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดการใช้ การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์สรรพสามิต สำหรับสินค้าสุรา คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดการใช้ การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์สรรพสามิต สำหรับสินค้าสุรา (ฉบับที่ คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดข้อความและลักษณะฉลากปิดภาชนะบรรจุสุรา สำหรับสุราที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดจำนวนสุรา ใบยา ยาอัด ยาสูบ หรือไพ่ และกำหนดด่านศุลกากรสำหรับผ่อนผันให้ผู้นำสุราหรือไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร หรือให้ผู้นำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอนราชอาณาจักร ซึ่งใบยา ยาอัด หรือยาสูบ เพื่อเป็นตัวอย่างสินค้าหรือมิใช่เพื่อการค้า โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาต คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดด่านศุลกากรสำหรับนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมาตรฐานแรงแอลกอฮอล์หรือคุณลักษณะทางเคมี วัตถุเจือปนอาหาร หรือสารปนเปื้อนของสุรา ที่มีลักษณะเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง วิธีการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุราสำหรับสุรากลั่นชนิดสามทับ (เอทานอล) ที่นำไปใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิในอัตราภาษีศูนย์ สำหรับสุราสามทับที่นำไปแปลงสภาพ (ประกาศ ณ 3 เมษายน 2562) คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิในอัตราภาษีศูนย์ สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์ คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรม คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการผลิตสุราและการนำสุราออกจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อตรวจวิเคราะห์ในขั้นตอนการผลิต คลิกดูรายละเอียด

 

ระเบียบกรมสรรพสามิต

 • ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา .. ๒๕๖๐ คลิกดูรายละเอียด
 • ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการใช้ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลในการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับโรงอุตสาหกรรมสุรา .. ๒๕๖๐ คลิกดูรายละเอียด

 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม