ปฏิทินกิจกรรม

              เลขานุการคณะทำงานการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต ถ่ายทอดนโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ นโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2566 จากการปฏิบัติหน้าที่ ...

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 นายสัญชัย ชาสมบัติ ผู้อำนวยการองค์การสุรา เป็นประธานมอบถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ตามนโยบายของรัฐบาลและตามแนวทางวิสัยทัศน์องค์การสุรา...

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 นางจุฑามาศ แสงเปล่งปลั่ง หัวหน้ากองนโยบายและแผน และเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นตัวแทนการประชุมคณะทำงานการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีแผนกสารสนเทศและตัวแทนแผนกบริหารงานบุคคลและเลขานุการคณะทำงานการป้องกันและต่อต้านการทุจริต เข้าร่วมประชุม...

วันที่ 20 มกราคม 2566 นายสัญชัย ชาสมบัติ ผู้อำนวยการองค์การสุรา เป็นประธานในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำองค์การสุรา...

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 นายสุริยา วงทะนี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้แทนผู้อำนวยการองค์การสุรา และ นางสาวจุไรรัตน์ สิริพัฒนธาดา หัวหน้ากองกลาง เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่ออวยพรและสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2566...

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 นายสัญชัย ชาสมบัติ ผู้อำนวยการองค์การสุรา และ นายสุริยา วงทะนี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เข้าพบนายชูชาติ จั่นทอง นายอำเภอบางคล้า เพื่อสวัสดีปีใหม่และอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา...