ปฏิทินกิจกรรม

              เลขานุการคณะทำงานการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต ถ่ายทอดนโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ นโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2566 จากการปฏิบัติหน้าที่ ...

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต โดยกองนโยบายและแผน ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจากท่านสาคร ชนะไพฑูรย์ อนุกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ และหลักเกณฑ์การประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด และเพื่อให้เป็นไปตาม...

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 นายสัญชัย ชาสมบัติ ผู้อำนวยการองค์การสุรา เป็นประธานมอบถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ตามนโยบายของรัฐบาลและตามแนวทางวิสัยทัศน์องค์การสุรา...

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 นางจุฑามาศ แสงเปล่งปลั่ง หัวหน้ากองนโยบายและแผน และเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นตัวแทนการประชุมคณะทำงานการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีแผนกสารสนเทศและตัวแทนแผนกบริหารงานบุคคลและเลขานุการคณะทำงานการป้องกันและต่อต้านการทุจริต เข้าร่วมประชุม...

วันที่ 20 มกราคม 2566 นายสัญชัย ชาสมบัติ ผู้อำนวยการองค์การสุรา เป็นประธานในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำองค์การสุรา...

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 นายสุริยา วงทะนี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้แทนผู้อำนวยการองค์การสุรา และ นางสาวจุไรรัตน์ สิริพัฒนธาดา หัวหน้ากองกลาง เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่ออวยพรและสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2566...