การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การบริหารจัดการที่ส่งเสริมให้องค์กรมีการกำกับดูแลที่ดี


              คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ และผู้บริหารองค์การสุราฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเห็นว่าการบริหารจัดการที่ดีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการกำกับดูแลให้การดำเนินงานในแต่ละด้านให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลที่เข้ามาช่วยในการสร้างระบบการบริหารจัดการข้อมูลทั้งองค์กร ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพที่เหมาะสมกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและสามารถปฏิบัติงานในองค์กรได้ในระยะยาว เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นอกจากนี้องค์การสุราฯ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองควบคู่ไปกับชุมชน จึงมีนโยบายรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเห็นว่าการพัฒนาองค์การสุราฯ จะเติบโตควบคู่ไปกับชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต

คณะอนุกรรมการประเมินผลผู้อำนวยการ

คณะอนุกรรมการงบลงทุน

คณะกรรมการตรวจสอบองค์การสุรา

คณะอนุกรรมการด้านการจัดการเทคโนโลยี

คณะอนุกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คณะอนุกรรมการนโยบาย

คณะอนุกรรมกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและสัญญา

คำสั่งแต่งตั้งหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ

กฎบัตรหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ

กฏบัตรคณะอนุกรรมการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ประจำปี 2564

กฎบัตร คณะอนุกรรมการกํากับดูแลที่ดีและการนําองค์กร 2563

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (GRC)

คณะอนุกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้


              1. จัดทำกฎบัตรการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (Corporate Social Responsibility in Process (CSR in Process) การบริหารจัดการนวัตกรรม และการพัฒนาความยั่งยืน
              2. จัดให้มีระบบการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรที่เพียงพอ ระบบการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ตาม ISO 26000 รวมทั้งระบบการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดการบูรณาการเข้ากับการกำกับดูแลขององค์กร กลยุทธ์ และการบริหารจัดการในทุกระดับ
              3. จัดให้มีการวิเคราะห์ ศึกษา และการเรียนรู้ ความยั่งยืนจากการพัฒนาและนวัตกรรมกระบวนการ ระบบการบริหารจัดการ การเรียนรู้ถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
              4. จัดให้มีการจัดทำรายงานความยั่งยืนตามแนวทางสากลอย่างเป็นมาตรฐานสากล เช่น Global Reporting Initiative (GRI) เป็นต้นเพื่อทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมโดยรวมรับรู้ และมีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนาความยั่งยืนของรัฐวิสาหกิจ
              5. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ทุกไตรมาส

โครงสร้างการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร


แนวทางปฏิบัติที่ดีของผู้บริหารและพนักงาน


              องค์การสุราฯ มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีการจัดทำคู่มือพนักงาน เพื่อให้ผู้บริหารและ พนักงานได้รับทราบถึงระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำคู่มือมาตรฐานจริยธรรม จรรยาบรรณเพื่อให้การบริหารจัดการภายในองค์กรเป็นไปตามกรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งองค์การสุราฯ ได้นำค่านิยมหลัก (Core Value) ของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมอื งและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์การสุราฯ โดยยึดมั่นถือมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมอันดี และถือปฏิบัติอย่าง ต่อเนื่องจนสืบทอดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

คู่มือการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน

แผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร 2564

แนวทางปฏิบัติหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ(Compliance Unit)

แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารฯ

คู่มือการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ประจำปี 2564

คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563

มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณค่านิยมหลัก 9 ประการ อันเป็นมาตรฐานทางจริยธรรม มีดังนี้

1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7. การม่งุ ผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
8. การยึดม่นั ในระบอบประชาธิปไตยอันมพี ระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

คู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจขององค์การสุรา ปี 2564

คู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจขององค์การสุรา ปี 2563

คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ ประจำปี 2562

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2562

คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ,คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2561

คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ,คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2560

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การสุราฯ (ภาษาอังกฤษ)

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การสุราฯ (ภาษาไทย)