งบการเงิน

งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2565 (ก่อนสอบทาน)

งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2565 (ก่อนสอบทาน)

งบการเงินประจำปี 2564

งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2564

งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2564

งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2564

งบการเงินประจำปี 2563

งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2563

งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2563

งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2563

งบการเงินประจำปี 2562

งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2562

งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2562

งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2562

งบการเงินประจำปี 2561

งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2561

งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2561

งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2561

งบการเงินประจำปี 2560

งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2560

งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2560

งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2560

งบการเงินประจำปี 2559

งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2559

งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2559

งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2559

งบการเงินประจำปี 2558

งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2558

งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2558

งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2558

งบการเงินประจำปี 2557

งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2557

งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2557

งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2557

งบการเงินประจำปี 2556

งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2556

งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2556

งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2556