การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

   ข้อมูลพื้นฐาน

        1. โครงสร้าง

        2. ข้อมูลผู้บริหาร

        3. อำนาจหน้าที่

        4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

        5. ข้อมูลการติดต่อ

        6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   ข่าวประชาสัมพันธ์

        7. ข่าวประชาสัมพันธ์

   การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

        8. Q&A

        9. Social Network Facebook YouTube LineOfficial

   แผนดำเนินงาน

        10. แผนดำเนินงานประจำปี

        11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

        12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

   การปฏิบัติงาน

        13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

   การให้บริการ

        14. มาตรฐานการให้บริการ

        15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

        16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

        17. E-Service

   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

        18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

        19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน 

                 - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

                 งบประมาณตามประเภทรายจ่าย ประจำปี 2564

        20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

                  - รายงานงบการเงิน

                  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

                  - รายงานติดตามงบลงทุนประจำปี 2563

                  - การกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (6เดือนแรก)

                  - ผลการดำเนินการตามงบประมาณ 2563

   การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

        21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

        22. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

        23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

                  - รายงานดําเนินการของงบประมาณประจําปี 2564 และงบลงทุนเพิ่มเติม ปี 2564

                  - รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564

                  - รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีคัดเลือก ปีงบประมาณ 2564

                  - รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564

        24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

        25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                  - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

        26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                  - แผนพัฒนาบุคลากร

                  - การส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเรียนรู้

                  - แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

                  - การดําเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
                  - การดำเนินด้านส่งเสริมจริยธรรมและวินัยของพนักงานองค์การสุรา

                  - การดำเนินการสอดรับแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

        27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคคล

                  - หลักเกณฑ์การสรรหา

                  - หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

                  - การพัฒนาบุคลากร

                  - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

                  - การสร้างขวัญกำลังใจ

                  - การสร้างขวัญกำลังใจ (การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นพนักงาน)

                  - การให้คุณให้โทษและการสร้างวินัย

                  - แผนการดำเนินการอบรม องค์การสุรา ประจำปี 2564

        28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                  - รายงานการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563

                  - รายงานผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

                  - รายงานผลอบรมประจำปี 2563

   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

        29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

        30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

        31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

        32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

        33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

   เจตจำนงสุจริต

        34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

        35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

                  การมีส่วมร่วมผู้บริหาร

                  - การชี้แจ้งบริบทยกระดับธรรมาภิบาลในระดับสากล

   การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

        36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

        37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

                  กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง

                  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริ

   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

        38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

                  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

                  กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปี 2564

                  - ประกวดคำขวัญส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรมภายใต้อัตลักษณ์องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ประจำปี 2564

                  - การสร้างขวัญกำลังใจ

                  - การคิดค้นคุณธรรมอัตลักษณ์

                  - การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลด้านเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

   แผนป้องกันการทุจริต

        39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

                  - แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในปีงบประมาณ 2564

                  - แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่ละโครงการ

        40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

        41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

        42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

                  - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

                  - นโยบายจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจองค์การสุรา

                  - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

                  - มาตรการลดใช้ดุลพินิจ

                  - มาตรการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563

        43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

                  มาตรการและแนวทางปฏิบัติงานด้านคุณธรรม

                  - การแสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

                  - ข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมมาใช้ในหน่วยงาน