การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

   ข้อมูลพื้นฐาน

        1. โครงสร้าง

        2. ข้อมูลผู้บริหาร

        3. อำนาจหน้าที่

        4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

        5. ข้อมูลการติดต่อ

        6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   ข่าวประชาสัมพันธ์

        7. ข่าวประชาสัมพันธ์

   การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

        8. Q&A

        9. Social Network Facebook YouTube LineOfficial

   แผนดำเนินงาน

        10. แผนดำเนินงานประจำปี

        11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี

        12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

   การปฏิบัติงาน

        13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

   การให้บริการ

        14. มาตรฐานการให้บริการ

        15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

        16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

        17. E-Service

   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

        18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

        19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน 

        20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

   การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

        21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

        22. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

        23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

        24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

        25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

        26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                  - แผนพัฒนาบุคลากร

                  - แผนการจัดวางระบบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

        27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคคล

                  - หลักเกณฑ์การสรรหา คัดเลือก บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

                  - หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

                  - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

                  - หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

        28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                  - รายงานการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ

                  - รายงานผลการสอบสวนของกลุ่มงานวินัย

   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

        29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

        30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

        31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

        32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

        33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

   เจตจำนงสุจริต

        34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

        35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

   การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

        36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

        37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

        38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

   แผนป้องกันการทุจริต

        39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

        40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

        41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

        42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

        43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน