การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

   ข้อมูลพื้นฐาน

        1. โครงสร้าง

        2. ข้อมูลผู้บริหาร

        3. อำนาจหน้าที่

        4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

        5. ข้อมูลการติดต่อ

        6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   ข่าวประชาสัมพันธ์

        7. ข่าวประชาสัมพันธ์

   การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

        8. Q&A

        9. Social Network Facebook YouTube LineOfficial

   แผนดำเนินงาน

        10. แผนดำเนินงานประจำปี

        11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

        12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

   การปฏิบัติงาน

        13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
                 - คู่มือพนักงาน องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
                 - คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

                 - คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับลูกค้า

                 - คู่มือการปฏิบัติงาน แผนกบริหารงานบุคคล

                 - คู่มือการปฏิบัติงานแผนกจำหน่าย

   การให้บริการ

        14. มาตรฐานการให้บริการ

                 - คู่มือการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
                 - คู่มือมาตรฐานการให้บริการขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต ปี 2566

                 - คู่มือการปฏิบัติงานการมุ่งเน้นลูกค้า (กระบวนการรับฟังเสียงจากลูกค้า/ผู้รับบริการ)

        15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

        16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

        17. E-Service

                  - Facebook กล่องข้อความของ Facebook องค์การสุรา กรมสรรพสามิต Liquor Distillery Organization

                  - Facebook กล่องข้อความของ Facebook LDO.fanclub

                  - LINE

                  - ผลิตภัฑณ์ขององค์การสุรา
                  - ช่องทางการสมัครสมาชิกและสั่งซื้อสินค้า

   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

        18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566

        19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน 

                   - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2566

        20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

                   - รายงานงบการเงิน

                   - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

   การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

        21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

        22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

        23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

        24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

        25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                  - แผนแม่บทด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
                  - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
                  - แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

        26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                  - การดำเนินการสอดรับแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยาบุคคล ปี 2566

                  - แผนการบริหารตามแผนแม่บท (กาารบริหารทรัพยากรบุคคล)

                  - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ปี 2566

        27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคคล

                  - หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

                  - การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

                  - การพัฒนาบุคลากร

                  - การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรองค์การสุรา

                  - การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

                  - หลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสุรา

                  - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

        28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                  - รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565

                  - รายงานผลการดำเนินงาน (ผล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ) ปี 2565

   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

        29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

        30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

        31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2566

   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

        32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

        33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

   เจตจำนงสุจริต

        34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

        35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

                  - ผู้อำนวยการมอบนโยบายและวิสัยทัศน์แก่ผู้บริหารและพนักงานองค์การสุรา

                  - กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

                  - กิจกรรมการสนับสนุนการเผยแพร่กิจกรรมและปลูกฝังจิตสำนึกให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น

                  - กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (นายสัญชัย ชาสมบัติ) ผู้อำนวยการองค์การสุรา

   การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

        36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

                  - รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

        37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

                 - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                 - กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง

   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

        38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

                 - การเสริมสร้างวัฒนธรรม ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปี 2566

                 - ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2566

                 - กิจกรรมร่วมตอบแบบสอบถามเรื่องจริยธรรม จรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารและพนักงาน และคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน [Conflict Of Interest] ปี 2566

   แผนป้องกันการทุจริต

        39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

                  - แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ในปีงบประมาณ 2566

        40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

        41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

        42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

                 - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ประจำปี 2565

        43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

                 - การแสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสองค์การสุรา ประจำปี 2566

                 - มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ ประจำปี 2566

                 - กิจกรรมการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม