การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

   ข้อมูลพื้นฐาน

        1. โครงสร้าง

        2. ข้อมูลผู้บริหาร

        3. อำนาจหน้าที่

        4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

        5. ข้อมูลการติดต่อ

        6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   การประชาสัมพันธ์

        7. ข่าวประชาสัมพันธ์

   การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

        8. Q&A

                  - Messenger live chat

                  - คำถามที่พบบ่อย

        9. Social Network

                  - Facebook "องค์การสุรา กรมสรรพสามิต Liquor Distillery Organization"

                  - Facebook "LDO.fanclub"

                  - LINE Official Account "LDO Fanclub"

                  - Youtube "Liquor Distillery Organization Excise Department"

        10. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

                  - การดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

   การดำเนินงาน

        11. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

        12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

                   - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2565 - 30 มีนาคม 2566

        13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

                   - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2565

   การปฏิบัติงาน

        14. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

                  - คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายตรวจสอบภายใน

                  - คู่มือการปฏิบัติงานแผนกบริหารงานบุคคล

                  - คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ

   การให้บริการ

        15. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

                   - คู่มือการปฏิบัติงานการมุ่งเน้นลูกค้า

                   - คู่มือการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

                   - คู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านลูกค้า

        16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

                  - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ – การจําหน่าย ครบคลุมเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566

        17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

                  - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2565

        18. E-Service

                  - Facebook กล่องข้อความของ Facebook องค์การสุรา กรมสรรพสามิต Liquor Distillery Organization

                  - Facebook กล่องข้อความของ Facebook LDO.fanclub

                  - LINE ขายสินค้า

                  - ผลิตภัณฑ์ขององค์การสุรา
                  ช่องทางการสมัครสมาชิกและสั่งซื้อสินค้า

   การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

        19. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

        20. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

        21. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

                  - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การสุรา ปีงบประมาณ 2566

        22. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

                  - รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ประจำปี 2565

  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

        23. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                  - แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2566

                  - นโยบายการบริหารงานบุคคล

        24. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                  - รายงานผลความก้าวหน้าแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566 วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 มีนาคม 2566

        25. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคคล

                  - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566

                  - การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานองค์การสุราฯ

                  - ขั้นตอนการดำเนินงาน การสรรหาบุคลากร

                  - คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานองค์การสุรา (Performance Appraisal Handbook)

                  - มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ

                  - ขั้นตอนการดำเนินงาน การฝึกอบรมบุคลากร

                  - มาตรการเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

        26. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

                  รายงานผลการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

        27. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                  - คู่มือหรือแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

        28. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                  - แจ้งเรื่องร้องเรียน / แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

        29. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2566

                  - รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566

   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

        30. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

                  - รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม ประจําปี 2566

                  - รายงานสำรวจความคิดเห็น และความคาดหวัง ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2566

                  - รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการขององค์การสุรา ประจำปี 2566

                  - การมีส่วนร่วม (กลุ่มชุมชน/สังคม และกลุ่มพนักงาน)

  นโยบาย No Gift Policy

        31. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

                  - งดรับของขวัญ

                  - ประกาศ เจตนารมณ์นโยบาย (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่

        32. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

                  - กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี 2566
                  - กิจกรรมปลุกจิตสำนึกสร้างวัฒนธรรมองค์กร (No Gift Policy) ประจำปี 2566

                  - กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจสร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร ประจำปี 2566

                  - ประชุมเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับนโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2566

        33. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

                  - ความร่วมมือรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 2566 จากการปฏิบัติหน้าที่ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม

                  - แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน

  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

        34. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

                  - รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 1)

                  - รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 2)

        35. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                  - รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 1)

                  - รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 2)

                  - การดําเนินการที่สอดรับการเสี่ยงทุจริต 2566

                  - อบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2566

   แผนป้องกันการทุจริต

        36. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

                  - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566

        37. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

                  - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

        38. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

                  - รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันทุจริตขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2565

   มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

        39. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

                  - ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
                  - ข้อกำหนดจริยธรรมขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต

                  - ราชกิจจานุเบกษา ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

        40. การขับเคลื่อนจริยธรรม

                  - ประชุมคณะทำงานการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

                  - การส่งเสริม Do’s and Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานองค์การสุรา หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

                  - โครงการขับเคลื่อนจริยธรรม มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต

                  - รายละเอียดโครงการขับเคลื่อนจริยธรรม มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต

                  - โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมพฤติกรรมที่ดี มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต

                  - ผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต

        41. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

                  - รายงานผลการนำประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

        42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

                  - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ประจำปี 2565

        43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

                  - การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) เพื่อให้ผู้รับบริการขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

                  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ประจำปี 2566