ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสุรา ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา...

                 ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การสุรา ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 6 จำนวน 1 อัตรา ผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรารวมทั้งสิ้น จำนวน 3 อัตรา โดยมีกำหนดการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2565 นั้น...

ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสุรา ในตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน ระดับ 7 และหัวหน้าแผนกสารสนเทศ ระดับ 7 ตำแหน่งละจำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต นั้น...

เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกิจกรรมทำแบบสอบถามจริยธรรมและจรรยาบรรณ ประจำปี 2565...

               ประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้าสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งหัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย ระดับ 8  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  ...

ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร จำนวน 1 อัตรา นั้น...

ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสุรา ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต...

ประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งนิติกร ระดับ 3-6...