ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน ระดับ 7 และหัวหน้าแผนกจำหน่าย ระดับ 7 ตำแหน่งละ 1 อัตรา ...

ประกาศ องค์การสุราฯ ขอปรับเปลี่ยนกำหนดการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  ...

                          ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต 27 เมษายน 2565 การรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (Chief Financial Officer - CFO) และประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคล ทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (Chief Financial Officer - CFO) จำนวน 1 อัตรา...

ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสุรา 3 ตำแหน่ง...

ประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่ง...

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2...

                ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 20 เมษายน 2565 เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 5 จำนวน 1 อัตรา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ผลิต ระดับ 3 จำนวน 2 อัตรา ช่างเทคนิค (ไอน้ำ) ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา และช่างเทคนิค (ช่อมบำรุง) ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา ซึ่งองค์การสุราฯ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) เมื่อวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 2 อาคารฝ่ายผลิต องค์การสุราฯ แล้ว นั้น...

                 เชิญชวนพนักงาน และลูกจ้างองค์การสุราฯ เข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อ "Innovation for Survival" และหัวข้อ "Lean และการลดต้นทุน" สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2565 - 15 มิถุนายน 2565...