ข่าวประชาสัมพันธ์

               ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับ 3 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิต ตำแหน่งละจำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต   ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหารในตำแหน่งหัวหน้าแผนกกฎหมาย ระดับ 7...

             ประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหาร ระดับ 8 ในตำแหน่งหัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย ระดับ 7    ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชีและงบประมาณ ตำแหน่งหัวหน้าแผนกการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ และตำแหน่งหัวหน้าแผนกพัสดุ ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต นั้น  ...

ขอเชิญผู้บริหารและพนักงาน ทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามเรื่องจริยธรรม จรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารและพนักงาน และคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน [Conflict Of Interest]...

                ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับ 3 ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้...

ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหาร...

ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับ 3 ในตำแหน่งนิติกร ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต นั้น...