ข่าวประชาสัมพันธ์

                 ตามที่องค์การสุราฯ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับผู้บริหารในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ระดับ 9 ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายผลิต ระดับ 9 ตำแหน่งหัวหน้าแผนกการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ระดับ 7 ตำแหน่งหัวหน้าแผนกสารสนเทศ ระดับ 7 ตำแหน่งหัวหน้าแผนกไฟฟ้าและบำรุงรักษา ระดับ 7 ตำแหน่งหัวหน้าแผนกพัสดุ ระดับ 7 และตำแหน่งหัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม ระดับ 7 ตำแหน่งละ 1 อัตรา...

               ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งระดับผู้บริหาร และขอเลื่อนการประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งฯ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙ จะคลี่คลาย...

                ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งระดับพนักงานปฏิบัติการ และขอเลื่อนการประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งฯ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙ จะคลี่คลาย  ...

               ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งระดับผู้บริหาร และขอเลื่อนการประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งฯ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙ จะคลี่คลาย...

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง และ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ...

ตามที่องค์การสุราฯ ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับผู้บริหาร...

ตามที่องค์การสุราฯ ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับผู้บริหาร...