ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกสารสนเทศ ผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 6...

                  ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ผลิต และช่างเทคนิค ...

ประกาศ เลื่อนการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO) ...

ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสุรา ในตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 6 หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน ระดับ 7 และหัวหน้าแผนกสารสนเทศ ระดับ 7 ตำแหน่งละจำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต นั้น...

ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน ระดับ 7 และหัวหน้าแผนกจำหน่าย ระดับ 7 ตำแหน่งละ 1 อัตรา ...

ประกาศ องค์การสุราฯ ขอปรับเปลี่ยนกำหนดการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  ...

                          ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต 27 เมษายน 2565 การรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (Chief Financial Officer - CFO) และประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคล ทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (Chief Financial Officer - CFO) จำนวน 1 อัตรา...