ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การสุรา พนักงานวิทยาศาสตร์ ระดับ 3...

ประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การสุรา ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกจำหน่าย ระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา ...

ประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน 3...

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การสุราฯ ในตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 6 จำนวน 1 อัตรา...

ประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ในตำแหน่ง หัวหน้าแผนกพัสดุ ระดับ 7 หัวหน้าแผนกไฟฟ้าและบำรุงรักษา ระดับ 7 และหัวหน้าแผนกบริหารงานบุคคล ระดับ 7...

ประกาศ ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสุราฯ ในตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบัญชี ...

ประกาศ ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสุราฯ ในตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา    ...

                 ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ...