ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้บริหารระดับสูง เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหาร หัวหน้าฝ่ายผลิต ระดับ 9...

กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง...

ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน...

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การสุราฯ ประจำปี 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)...

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การสุรา จำนวน 7 อัตรา  รายละเอียดตามเอกสารแนบ...

ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา...

กิจกรรมการมีส่วนรวมให้บุคคลภายนอกดำเนินงานตามภารกิจขององค์การสุราฯ ...

ประกาศ เลื่อนกำหนดการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)...