ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ...

ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสุรา ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ระดับ 9 ...

ตามที่ได้มีประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 15 กันยายน 2566 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การสุรา...

ตามที่ได้มีประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 15 กันยายน 2566 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อ...

ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 15 กันยายน 2566 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อ...

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ ผ่านแอปพลิเคชัน “สมาธิเสบียงบุญ”...