ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชี ระดับ 7...

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) เพื่อให้ผู้รับบริการขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก...

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก ตำแหน่งหัวหน้าแผนกจำหน่าย ระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา...

ประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก ในตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีชีวภาพ) ระดับ 3 และพนักงานวิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา) ระดับ 3 ตำแหน่งละ 1 อัตรา...

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 3...

ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชี ระดับ 7...

ประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การสุรา ในตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 6 ...