ข่าวประชาสัมพันธ์

ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับผู้บริหาร...

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การสุรา กรมสรรพสามิต...

แผนการดำเนินการอบรม องค์การสุราฯ ประจำปี 2564...

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การสุราฯ ประจําปี 2564...

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การสุราฯ ประจําปี 2564...

ประกาศ การคิดค้นคุณธรรมอัตลักษณ์ ค่านิยมขององค์กรให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี...

การแสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสองค์การสุราฯ...