ข่าวประชาสัมพันธ์

             เพื่อแสดงเจตจำนงการดำเนินงานของผู้บริหารและพนักงานองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดและยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ    ...

                 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย stakeholder มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน...

การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายผลิต ระดับ 9...

ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 21 มกราคม 2565 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ระดับ 9 จำนวน 1 อัตรา...

การดำเนินการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2565...

                  ด้วยวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ได้ให้คำปรึกษาระบบหมักผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าชชีวภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ก๊าชชีวภาพให้ได้สูงสุด เพื่อลดการใช้น้ำมันเตาให้ต่ำสุด ตลอดจนกำหนดแผนการนำก๊าชชีวภาพที่เหลือใช้ในการผลิตไฟฟ้า เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดขององค์กร...