ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564...

การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลด้านเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร...

ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับผู้บริหาร...

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การสุรา กรมสรรพสามิต...

แผนการดำเนินการอบรม องค์การสุราฯ ประจำปี 2564...

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การสุราฯ ประจําปี 2564...