ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสุรา...

                ตามที่ได้มีประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นสัญญาจ้างตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ด้านการเงิน (Chief Financial Officer - CFO) โดยได้ประกาศรับสมัครระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2566 นั้น...

                ตามที่ได้มีประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การสุราในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหาร ระดับ 9 จำนวน 1 อัตรา โดยได้ประกาศรับสมัครระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2566 นั้น...

                 ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสุรา  ในตำแหน่ง ช่างเทคนิค (ซ่อมบำรุง)   ระดับ 3 จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผลิต  ระดับ 3  จำนวน 1 อัตรา...

ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสุรา...

ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ...