ข่าวประชาสัมพันธ์

                   องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามที่กำหนด เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสุราให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหาร ระดับ 9...

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565...

              ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 6 จำนวน 1 อัตรา ผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่บัญชี ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา...

                 ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่ง หัวหน้าแผนกสารสนเทศ ระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา...

ข้อมูลเผยแพร่องค์การสุรา กรมสรรพสามิต การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2565...

             เพื่อแสดงเจตจำนงการดำเนินงานของผู้บริหารและพนักงานองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดและยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ    ...