ข่าวประชาสัมพันธ์

            ตามที่องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ระดับ 3 ซึ่งองค์การสุราฯ ได้ดำเนินการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร  ฝ่ายบริหาร องค์การสุราฯ แล้ว นั้น  ...

             ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับผู้บริหาร ระดับ 8 ในตำแหน่งหัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย และระดับ 7 ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชีและงบประมาณ ตำแหน่งหัวหน้าแผนกกฎหมาย และตำแหน่งหัวหน้าแผนกบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งละจำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต นั้น...

            ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับ 3 ในตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิต ซึ่งองค์การสุราฯ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) เมื่อวันที่ 6 – 9 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคารฝ่ายบริหาร องค์การสุราฯ แล้ว นั้น...

                 ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ 3) ในตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิต...

                ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับ 3 - ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ - ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ  - ตำแหน่งช่างเทคนิค...

                  ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับผู้บริหาร ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา...

การถ่ายทอดแผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2570...

                    ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับผู้บริหาร ระดับ 8 ในตำแหน่งหัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย ระดับ 7 ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชีและงบประมาณ และตำแหน่งหัวหน้าแผนกกฎหมาย...