ตรวจสอบภายใน

              คณะกรรมการตรวจสอบองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่ง องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ที่ 162/2561 ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ประกอบด้วย
                            1. นางสาวจินตนาภา  โสภณ        ประธานกรรมการ
                            2. นายภูมิพัฒน์  สินาเจริญ         กรรมการ
                            3. นางสาวธิดารัธ  ธนภรรคภวิน   กรรมการ

              โดยมีหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบฯ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ซึ่งระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และสอดคล้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 รวมทั้งคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

กฎบัตรงานตรวจสอบภายใน (1)

กฎบัตรงานตรวจสอบภายใน องค์การสุราฯ ประจำปี 2564

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสุราฯ (Audit Committee Charter) (1)

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสุราฯ ประจำปี 2564

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายตรวจสอบภายใน(1)

คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565