ตรวจสอบภายใน

              ในรอบปี 2554 คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบองค์การสุรา กรมสรรพสามิต จำนวน 2 คณะ มีนางสาวศุภลักษณ์ เลิศแก้วศรี เป็นประธาน คณะกรรมการตรวจสอบฯ คณะที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 และ คณะที่ 2 มีนายกนก ส่งสัมพันธ์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างงวันที่ 21 มิถุนายน 2554 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2554 คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีหน้าที่กำกับดูแล เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน ความ เชื่อถือได้ของข้อมลู ทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวข้องความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ตลอดจนกำกับดูแลด้านการบริหารงานสารสนเทศ

              องค์การสุราฯ จัดให้มีการตรวจสอบภายในซึ่งเป็นกลไกสำคัญตามหลักการกำกับกิจการที่ดี โดยมีภารกิจในการให้บริการให้คำปรึกษา และให้ความเชื่อมั่นอย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มและปรับปรุงการดำเนินการขององค์การสุราฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้โดยทางการประเมินและปรับปรุงความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และกระบวนการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีขององค์กรโดยใช้วิธีการอย่างมีระบบและมีแบบแผน ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรของหน่วย ตรวจสอบภายใน

กฎบัตรงานตรวจสอบภายใน (5)

กฎบัตรงานตรวจสอบภายใน องค์การสุราฯ ประจำปี 2563

กฎบัตรงานตรวจสอบภายใน องค์การสุราฯ ประจำปี 2562

กฎบัตรงานตรวจสอบภายใน องค์การสุราฯ ประจำปี 2561

กฎบัตรงานตรวจสอบภายใน องค์การสุราฯ ประจำปี 2560

กฎบัตรงานตรวจสอบภายใน องค์การสุราฯ ประจำปี 2559

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสุราฯ (3)

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสุราฯ ประจำปี 2561

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสุราฯ ประจำปี 2560

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสุราฯ ประจำปี 2559

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายตรวจสอบภายใน (0)