ตรวจสอบภายใน

              คณะกรรมการตรวจสอบองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่ง องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ที่ 162/2561 ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ประกอบด้วย
                            1. นางสาวจินตนาภา  โสภณ        ประธานกรรมการ
                            2. นายภูมิพัฒน์  สินาเจริญ         กรรมการ
                            3. นางสาวธิดารัธ  ธนภรรคภวิน   กรรมการ

              โดยมีหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบฯ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ซึ่งระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และสอดคล้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 รวมทั้งคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

กฎบัตรงานตรวจสอบภายใน (5)

กฎบัตรงานตรวจสอบภายใน องค์การสุราฯ ประจำปี 2563

กฎบัตรงานตรวจสอบภายใน องค์การสุราฯ ประจำปี 2562

กฎบัตรงานตรวจสอบภายใน องค์การสุราฯ ประจำปี 2561

กฎบัตรงานตรวจสอบภายใน องค์การสุราฯ ประจำปี 2560

กฎบัตรงานตรวจสอบภายใน องค์การสุราฯ ประจำปี 2559

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสุราฯ (Audit Committee Charter) (6)

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสุราฯ ประจำปี 2564

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสุราฯ ประจำปี 2563

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสุราฯ ประจำปี 2562

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสุราฯ ประจำปี 2561

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสุราฯ ประจำปี 2560

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสุราฯ ประจำปี 2559

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายตรวจสอบภายใน(0)