ตรวจสอบภายใน

              คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบองค์การสุรา ตามคำสั่งองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ที่ 053/2566 ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลายด้าน ทั้งในด้านบัญชีการเงิน การบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย ซึ่งช่วยทำให้คณะกรรมการตรวจสอบองค์การสุราสามารถนำเสนอมุมมองที่หลากหลาย โดยมีหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบองค์การสุรา มีรายนามดังต่อไปนี้
                            1. นายจักรี  สงวนสุข                      ประธานกรรมการ
                            2. นายอนุรักษ์  นิยมเวช                  กรรมการ
                            3. รองศาสตราจารย์ศศิวิมล  มีอำพล   กรรมการ

              ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบองค์การสุราได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา ซึ่งระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบองค์การสุรา และสอดคล้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 รวมทั้งคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (2)

กฎบัตรงานตรวจสอบภายใน องค์การสุราฯ ประจำปี 2567

กฎบัตรงานตรวจสอบภายใน องค์การสุราฯ ประจำปี 2566

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสุราฯ (Audit Committee Charter) (2)

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสุราฯ ประจำปี 2567

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสุราฯ ประจำปี 2566

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายตรวจสอบภายใน (1)

คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565