ทิศทางนโยบายและแผนงานที่สำคัญ

แผนการปฏิบัติงาน

คู่มือการแสดงความผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 2564-2568

แผนแม่บทการแสดงความผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 2564-2568

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม (KM and IM Master Plan) ปีงบประมาณ 2563 - 2567

คู่มือการปฏิบัติงานการมุ่งเน้นลูกค้า ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนยุทธศาสตร์ด้านตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ พ.ศ. 2563-2567

องค์การสุรา ฯ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Skill Matrix องค์การสุราฯ

แผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการนำองค์กร ประจำปี 2564-2568

แผนพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการขององค์การสุรา ประจำปี 2564

แผนปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดี ปี 2564

แผนสร้างความสัมพันธ์และบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2563

แผนวิสาหกิจ ประจำปี 2564-2570

แผนวิสาหกิจ ประจำปี 2563-2567

แผนปฎิบัติการ ประจำปี 2563

โครงการลงทุนที่สำคัญปี 2562

แผนวิสาหกิจ ประจำปี 2562-2566

แผนปฎิบัติการ ประจำปี 2562

การทบทวนแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562-2565

แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561-2565

โครงการลงทุนที่สำคัญปี 2561

ขั้นตอนการดำเนินการ เรื่องการสรรหาบุคลากร

ขั้นตอนการดำเนินการ เรื่องการฝึกอบรมบุคลากร

ข้อบังคับองค์การสุราฯ ว่าด้วยระเบียบพนักงานองค์การสุราฯ พ.ศ 2561

พัฒนาความสามารถห้องปฏิบัติการ

ยกระดับมาตรฐานการผลิต

แผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน

แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Plan

แผนการบริหารความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในสภาวะวิกฤต

นโยบาย

นโยบายด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA

กฏบัตรคณะอนุกรรมการด้านการจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี 2563

นโยบายด้านการส่งเสริม บริหารจัดการนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์

นโยบายด้านการจำหน่ายและการบริการ

นโยบายการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต

นโยยายว่าด้วยการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

นโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการสิทธิและการรายงานต่อผู้ถือหุ้น

นโยบายและแนวปฏิบัติการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม

นโยบายบริหารจัดการความยั่งยืน

นโยบายและแนวทางปฏิบัติการป้องกันการเกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันขององค์การสุราฯ

นโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นโยบายจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

นโยบายการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

นโยบายการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน การละเมิดลิขสิทธิ์

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2563

ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีของรัฐวิสาหกิจ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ประจำปี 2562

นโยบายลดกระดาษ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (GRC)

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีของรัฐวิสาหกิจ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ประจำปี 2561

สวัสดิการขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีของรัฐวิสาหกิจ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ประจำปี 2560

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561

ข้อสังเกตุหรือประเด็นปัญหาผลการดำเนินงานประจำปีของรัฐวิสาหกิจ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ประจำปี 2560

นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน

นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นโยบายเครือข่ายสังคมออนไลน์

นโยบายรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยี สารสนเทศองค์การสุรา

นโยบายสำหรับองค์กรให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

นโยบายอุปกรณ์พกพา

นโยบายสิ่งแวดล้อม