ทิศทางนโยบายและแผนงานที่สำคัญ

แผนการปฏิบัติงาน

แผนแม่บทการกำกับดูแลที่ดี ปี 2565-2569

แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและการตลาดประจำปี 2565-2569

คู่มือระบบสารบรรณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2565

กฏบัตรและมาตรฐานบริการ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

แผนวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2565 -2569

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

แผนการสืบทอดตำแหน่ง องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2564-2570

แผนวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2564-2570

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564-2570

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

คู่มือการแสดงความผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 2564-2568

แผนแม่บทการแสดงความผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 2564-2568

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม (KM and IM Master Plan) ปีงบประมาณ 2563 - 2567

คู่มือการปฏิบัติงานการมุ่งเน้นลูกค้า ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนยุทธศาสตร์ด้านตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ พ.ศ. 2563-2567

องค์การสุรา ฯ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Skill Matrix องค์การสุราฯ

แผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการนำองค์กร ประจำปี 2564-2568

แผนพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการขององค์การสุรา ประจำปี 2564

แผนปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดี ปี 2564

แผนสร้างความสัมพันธ์และบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2563

แผนวิสาหกิจ ประจำปี 2563-2567

แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561-2565

ขั้นตอนการดำเนินการ เรื่องการสรรหาบุคลากร

ขั้นตอนการดำเนินการ เรื่องการฝึกอบรมบุคลากร

ข้อบังคับองค์การสุราฯ ว่าด้วยระเบียบพนักงานองค์การสุราฯ พ.ศ 2561

พัฒนาความสามารถห้องปฏิบัติการ

ยกระดับมาตรฐานการผลิต

แผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน

แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Plan

แผนการบริหารความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในสภาวะวิกฤต

นโยบาย

นโยบายการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน 2565

แนวทางปฏิบัติในด้านการบริหารจัดการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นโยบายในด้านการบริหารจัดการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

นโยบายจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจองค์การสุรา

นโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

นโยบายด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA

กฏบัตรคณะอนุกรรมการด้านการจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี 2563

นโยบายด้านการส่งเสริม บริหารจัดการนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์

นโยบายด้านการจำหน่ายและการบริการ

นโยบายการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต

นโยบายว่าด้วยการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

นโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการสิทธิและการรายงานต่อผู้ถือหุ้น

นโยบายและแนวปฏิบัติการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม

นโยบายบริหารจัดการความยั่งยืน

นโยบายและแนวทางปฏิบัติการป้องกันการเกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันขององค์การสุราฯ

นโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นโยบายจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

นโยบายการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

นโยบายการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน การละเมิดลิขสิทธิ์

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2563

นโยบายลดกระดาษ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (GRC)

สวัสดิการขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต

นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน

นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นโยบายเครือข่ายสังคมออนไลน์

นโยบายรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยี สารสนเทศองค์การสุรา

นโยบายสำหรับองค์กรให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

นโยบายอุปกรณ์พกพา

นโยบายสิ่งแวดล้อม