ทิศทางนโยบายและแผนงานที่สำคัญ

แผนการปฏิบัติงาน

แผนผฏิบัติการด้านดิจิทัล องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2566-2570 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ 2567)

แผนแม่บทด้านดิจิทัล องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2566-2570 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ 2567)

รายงานการสำรวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อองค์กร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2566 - 2570

แผนปฏิบัติการสร้างความสัมพันธ์และบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนปฏิบัติการ การจัดการความรู้ ระยะสั้นและระยะยาว ปีงบประมาณ 2566

แผนปฏิบัติการ นวัตกรรม ระยะสั้นและระยะยาว ปีงบประมาณ 2566

แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและการตลาดประจำปีงบประมาณ 2566-2570 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567

กฎบัตรบริการ (Service Charter) องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

มาตรฐานการให้บริการลูกค้า (Customer Service Standard) องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

คู่มือปฏิบัติการกระบวนการจัดการนวัตกรรม

คู่มือปฏิบัติการกระบวนการจัดการความรู้

แผนแม่บท แผนยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรม ระยะสั้นและระยะยาว ปีงบประมาณ 2566

แผนแม่บท แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ระยะสั้นและระยะยาว ปีงบประมาณ 2566

กฎบัตรคณะอนุกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566

กฎบัตรงานตรวจสอบภายใน องค์การสุราฯ ประจำปี 2566

กฎบัตรคณะอนุกรรมการเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล ปี 2566

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566

แผนปฏิบัติการประจำปี 2566

แผนวิสาหกิจองค์การสุราฯ ประจำปี 2566-2570

แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 2566-2570

แผนแม่บทด้านดิจิทัล องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 2566-2570

แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและการตลาดประจำปีงบประมาณ 2566-2570 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565

รายงานการสำรวจความพึงพอใจและความคาดหวัง ครั้งที่ 2 ปี 2565

รายงานการสำรวจความพึงพอใจและความคาดหวัง ครั้งที่ 1 ปี 2565

แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ 2565-2569

แนวปฏิบัติการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ปี 2565

แผนยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน และแผนปฏิบัติการ ปี 2565-2569

คู่มือการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล

กฎบัตรคณะอนุกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2565

กฎบัตรคณะอนุกรรมการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

กฎบัตรคณะอนุกรรมการเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล

กฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

กฎบัตรคณะอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์

รูปแบบการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง

คู่มือส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี พ.ศ.2564-2570

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2

แผนแม่บทด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2565 – 2569

ข้อมูลโครงการลงทุนที่สำคัญ

แผนงานที่สำคัฐขององค์การสุรา ปี 2564-2570

คู่มือการจัดการนวัตกรรม องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ประจำปี 2564

คู่มือการจัดการความรู้ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ประจำปี 2564

แผนปฏิบัติการการจัดการนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564-2570

แผนแม่บทการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2564-2570

แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 2565-2569

แผนแม่บทด้านดิจิทัล องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 2565-2569

แผนพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการขององค์การสุรา ประจำปี 2565

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนแม่บทการกำกับดูแลที่ดี ปี 2565-2569

แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและการตลาดประจำปี 2565-2569

คู่มือระบบสารบรรณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2565

กฏบัตรและมาตรฐานบริการ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

แผนวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2565 -2569

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

แผนการสืบทอดตำแหน่ง องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564

แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2564-2570

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564-2570

คู่มือการแสดงความผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 2564-2568

แผนแม่บทการแสดงความผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 2564-2568

แผนพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการขององค์การสุรา ประจำปี 2564

แผนสร้างความสัมพันธ์และบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2563

ขั้นตอนการดำเนินการ เรื่องการสรรหาบุคลากร

ขั้นตอนการดำเนินการ เรื่องการฝึกอบรมบุคลากร

ข้อบังคับองค์การสุราฯ ว่าด้วยระเบียบพนักงานองค์การสุราฯ พ.ศ 2561

พัฒนาความสามารถห้องปฏิบัติการ

ยกระดับมาตรฐานการผลิต

นโยบาย

นโยบายด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม (Knowledge Management : KM & Innovation Management : IM)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (GRC)

นโยบายผู้อำนวยการองค์การุสรา ประจำปีงบประมาณ 2566

นโยบายการตรวจสอบภายใน ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

นโยบายการจัดการข้อร้องเรียน องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

นโยบายสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย 2565

นโยบายการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน 2565

นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

นโยบายคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

นโยบายพลังงาน

นโยบายการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565

นโยบายผู้อำนวยการองค์การสุรา ประจำปีงบประมาณ 2565

นโยบายด้านการส่งเสริม บริหารจัดการนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

นโยบายการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน 2565

แนวทางปฏิบัติในด้านการบริหารจัดการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นโยบายในด้านการบริหารจัดการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นโยบายจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจองค์การสุรา

นโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

นโยบายด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA

กฏบัตรคณะอนุกรรมการด้านการจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล

นโยบายด้านการส่งเสริม บริหารจัดการนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์

นโยบายด้านการจำหน่ายและการบริการ

นโยบายการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต

นโยบายว่าด้วยการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

นโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการสิทธิและการรายงานต่อผู้ถือหุ้น

นโยบายและแนวปฏิบัติการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม

นโยบายบริหารจัดการความยั่งยืน

นโยบายและแนวทางปฏิบัติการป้องกันการเกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันขององค์การสุราฯ

นโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นโยบายจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

นโยบายการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

นโยบายการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน การละเมิดลิขสิทธิ์

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2563

นโยบายลดกระดาษ

สวัสดิการขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต

นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน

นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นโยบายเครือข่ายสังคมออนไลน์

นโยบายรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยี สารสนเทศองค์การสุรา

นโยบายสำหรับองค์กรให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

นโยบายอุปกรณ์พกพา

นโยบายสิ่งแวดล้อม