การดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

 

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้มีการดำเนินการจัดทำนโยบาย มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ นั้น โดยรวบรวม นโยบาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ไว้ และบ่งบอกว่าองค์การสุราฯ จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวมการเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 

       นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) 

 

       คำประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

 

       แนวปฏิบัติในการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

 

      แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 

 

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อกลับ digital@liquor.or.th