ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

องค์การสุราฯ มีมาตราการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้ประกาศนโยบายความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดี และเพื่อกำกับดูแลป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ขึ้นภายในองค์กร และกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ต้องจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เสนอ ต่อผู้บังคับบัญชาเป็นประจำทุกปี

คู่มือ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2563

มาตราการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปี 2563

มาตราการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปี 2561

มาตราการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปี 2560

มาตราการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปี 2559