ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

องค์การสุราฯ มีมาตราการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้ประกาศนโยบายความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดี และเพื่อกำกับดูแลป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ขึ้นภายในองค์กร และกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ต้องจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เสนอ ต่อผู้บังคับบัญชาเป็นประจำทุกปี

นโยบายว่าด้วยการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต

การถอนคืน เรียกคืน และการจัดการข้อร้องเรียน

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) ฉบับทบทวนปี 2566

มาตราการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปี 2566

คู่มือการป้องและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่่น ฉบับทบทวนปี 2564