Press Release

ประกาศ กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสุรา ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกกฏหมายระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา     ...

                 ด้วยองค์การสุราฯ กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้ง  เป็นพนักงานองค์การสุราฯ ตำแหน่ง หัวหน้ากฎหมาย ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุราฯ กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา ...

ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสุรา ในตำแหน่ง...

ประกาศโครงการประกวดคำขวัญส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรมภายใต้อัตลักษณ์ ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต...

ประกาศ เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร จำนวน 1 อัตรา    ดาวน์โหลดเอกสารแนบ...

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดงานแถลงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)...