Press Release

เอ่ยชื่อ “องค์การสุรา” แน่นอนความเข้าใจของคนทั่วไปคือ องค์กรที่ผลิตสุราแห่งหนึ่งของประเทศ แต่ในความเป็นจริงแล้ว องค์การสุรา...ไม่มีสุราสักขวดไว้ขาย แต่เป็นผู้ผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ระดับพรีเมียมเกรดของประเทศ...

                   ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสุรา ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชี ระดับ 7 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ...

                ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกในตำแหน่งหัวหน้าแผนกกฎหมาย ระดับ 7 ตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชี ระดับ 7 ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 6 และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิต ระดับ 3 ตำแหน่งละ จำนวน 1 อัตรา...

             ประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นสัญญาจ้างตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (Chief Financial Officer – CFO) โดยเริ่มการรับสมัครตั้งแต่วันที่  9 - 30 พฤศจิกายน 2566...

ประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การสุราในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ระดับ 9 โดย โดยเริ่มการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 30 พฤศจิกายน 2566 ...

                   ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสุรา ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จำหน่าย ระดับ 3...

                 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกในตำแหน่งดังนี้ หัวหน้าแผนกกฎหมาย ระดับ 7 หัวหน้าแผนกบัญชี ระดับ 7 ผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 6 เจ้าหน้าที่ผลิต ระดับ 3 ช่างเทคนิค (ซ่อมบำรุง) ...

ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งนิติกร ระดับ 3  ตำแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ 3  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ระดับ 3 ตำแหน่งละจำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งช่างเทคนิค (ประปา) ระดับ 3 ตำแหน่งละจำนวน 2 อัตรา...