ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  ในตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีชีวภาพ) ระดับ 3 และ พนักงานวิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา) ระดับ 3...

ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 3...

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การสุรา ตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชี ระดับ 7...

ประกาศ ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งหัวหน้าแผนกจำหน่าย...

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ประจำปี 2566...

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ประจำปี 2565...

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก ในตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 6 จำนวน 1 อัตรา...

รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 1)...