การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การบริหารจัดการที่ส่งเสริมให้องค์กรมีการกำกับดูแลที่ดี


              คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ และผู้บริหารองค์การสุราฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเห็นว่าการบริหารจัดการที่ดีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการกำกับดูแลให้การดำเนินงานในแต่ละด้านให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลที่เข้ามาช่วยในการสร้างระบบการบริหารจัดการข้อมูลทั้งองค์กร ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพที่เหมาะสมกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและสามารถปฏิบัติงานในองค์กรได้ในระยะยาว เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นอกจากนี้องค์การสุราฯ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองควบคู่ไปกับชุมชน จึงมีนโยบายรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเห็นว่าการพัฒนาองค์การสุราฯ จะเติบโตควบคู่ไปกับชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2566

รายงานด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ปีงบประมาณ 2566

คณะอนุกรรมการด้านการตลาดและกลยุทธ์การแข่งขัน (ฉบับที่ 2)

คณะอนุกรรมการด้านการตลาดและกลยุทธ์การแข่งขัน (ฉบับที่ 1)

คณะอนุกรรมการประเมินผลผู้อำนวยการ

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย (ฉบับที่ 2)

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย (ฉบับที่ 1)

คณะอนุกรรมการเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ฉบับที่ 2)

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ฉบับที่ 1)

คณะอนุกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

คณะอนุกรรมการนโยบายและพิจารณาการลงทุน (ฉบับที่ 2)

คณะอนุกรรมการนโยบายและพิจารณาการลงทุน (ฉบับที่ 1)

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ (ฉบับที่ 3)

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ (ฉบับที่ 2)

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ (ฉบับที่ 1)

คณะกรรมการตรวจสอบองค์การสุรา (ฉบับที่ 2)

คณะกรรมการตรวจสอบองค์การสุรา (ฉบับที่ 1)

คณะทำงานการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร

คณะทำงานด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

รายงานผลการดำเนินงานกำกับดูแลที่ดีฯ ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานการสำรวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 2-2566

รายงานการสำรวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 1-2566

กฎบัตรคณะอนุกรรมการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

นโยบาย GRC 2566

นโยบายการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน 2566

คณะอนุกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้


              1. ขับเคลื่อน กำกับ ควบคุม และประเมินผลในการกำกับดูแลที่ดี ระบบการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงระบบการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามนโยบายภาครัฐ มติคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติและนโยบายของคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา
              2. กลั่นกรอง เสนอแนะ หรือให้คำปรึกษาต่อคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการแก้ไขปัญหา หรืออุปสรรคอื่นที่เกิดจากการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและตัวชี้วัดต่อคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา
              3. ทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎบัตรที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process)
              4. พิจารณาและอนุมัติแผนแม่บท แผนการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการ คู่มือ นโยบาย และรายละเอียดอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers) ของรัฐวิสาหกิจที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนดในคู่มือ State Enterprise Assessment Model: SE-AM ในหัวข้อการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร และหัวข้อการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียลูกค้า และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราทราบผลการดำเนินงาน
              5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรามอบหมาย

โครงสร้างการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร


แนวทางปฏิบัติที่ดีของผู้บริหารและพนักงาน


              องค์การสุราฯ มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีการจัดทำคู่มือพนักงาน เพื่อให้ผู้บริหารและ พนักงานได้รับทราบถึงระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำคู่มือมาตรฐานจริยธรรม จรรยาบรรณเพื่อให้การบริหารจัดการภายในองค์กรเป็นไปตามกรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งองค์การสุราฯ ได้นำค่านิยมหลัก (Core Value) ของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมอื งและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์การสุราฯ โดยยึดมั่นถือมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมอันดี และถือปฏิบัติอย่าง ต่อเนื่องจนสืบทอดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

แนวปฏิบัติการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ปี 2566

นโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการสิทธิผู้ถือหุ้นและการรายงานผลฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม ปี 2566

นโยบายและแนวปฏิบัติการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ ปี 2566

แผนยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน ปี 2566-2570

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาความยั่งยืน ปี 2566

แผนแม่บทการกำกับดูแลที่ดี ปี 2566

แผนปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ปี 2566

แนวทางปฏิบัติหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ(Compliance Unit)

แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารฯ

มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณค่านิยมหลัก 9 ประการ อันเป็นมาตรฐานทางจริยธรรม มีดังนี้

1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7. การม่งุ ผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
8. การยึดม่นั ในระบอบประชาธิปไตยอันมพี ระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณฯ ปี 2566

นโยบายจริยธรรมและจรรยาบรรณฯ ปี 2566

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การสุราฯ (ภาษาอังกฤษ)

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การสุราฯ (ภาษาไทย)