Activity

                 เมื่อวันที่ (30 พ.ย.) นายสุริยา วงทะนี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงานจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรม “LDO Culture Day ประจำปีงบประมาณ 2567”...

                 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ร่วมใจพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมพัฒนาองค์การสุรา ควบคู่ไปกับชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต ยึดมั่นหลักการ ESG มุ่งพัฒนาชุมชน และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน...

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 สำนักงาน ป.ป.ท. โดยผู้อำนวยการกองปราบปราบภารทุจริตในภาครัฐ...

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายสัญชัย ชาสมบัติ ผู้อำนวยการองค์การสุรา และคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โดยมีนายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย รองผู้อำนวยการ มว. ดร.จรัญ ยะฝา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นายเจนณิพัฒน์ ยะอนันต์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารกลาง ดร.กิตติยา เชียร์แมน รักษาการหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ ดร.จีรพา บุญญคง หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์อินทรีย์เคมี ดร.ศรกฤษณ์ มาบำรุง นักมาตรวิทยา กลุ่มงานวิเคราะห์อินทรีย์เคมี พร้อมด้วยนักมาตรวิทยา ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารองค์การสุราเป็นอย่างดี ทั้งนี้ การเข้าเยี่ยมชม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และยกระดับคุณภาพ แอลกอฮอล์ และส่งเสริมให้ความร่วมมือ โครงการ “ระบบมาตรวิทยาเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์จากแอลกอฮอล์” ซึ่งได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกันไปเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 โดยกิจกรรมการหารือดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารมาตรธำรง (มว.) คลองห้า จังหวัดปทุมธานี...

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 09.29 น. นายสุริยา วงทะนี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหาร...

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายสุริยา วงทะนี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหาร พนักงาน องค์การสุรา ร่วมพิธี...