ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายสมควร จารุสมบัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิต องค์การสุรา กรมสรรพสามิตและคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)...

        เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 หน่วยงานต่าง ๆ ได้ขอความอนุเคราะห์ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์จากองค์การสุราฯ ...

         คณะทำงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ได้จัดทำกิจกรรม ตั้ง Station สำหรับแจกจ่ายน้ำหมักชีวภาพ...

             คณะทำงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ได้ออกหน่วยบริการนำน้ำหมักชีวภาพมอบให้กับหน่วยงานราชการ กิจกรรมที่สำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา และประชาชนที่สนใจ ...

           ผู้บริหาร และคณะทำงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

แผนกิจกรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ประจำปี 2565...

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดให้กับโรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา...

วันนี้ 12 มีนาคม 2564 คณะทำงาน CSR และแผนกสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดี...