ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

องค์การสุราฯ มอบน้ำหมักชีวภาพจำนวน 400 ขวด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา...

องค์การสุราฯ มอบน้ำหมักชีวภาพจำนวน 400 ขวด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา...

องค์การสุราฯ มอบน้ำหมักชีวภาพจำนวน 400 ขวด ณ หมวดการทาง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา...

องค์การสุราฯ มอบน้ำหมักชีวภาพจำนวน 400 ขวด ณ โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา...

องค์การสุราฯ มอบน้ำหมักชีวภาพจำนวน 400 ขวด ณ เทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา...

องค์การสุราฯ มอบน้ำหมักชีวภาพจำนวน 400 ขวด ณ หอประชุมอำเภอบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา...

องค์การสุราฯ มอบน้ำหมักชีวภาพจำนวน 400 ขวด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองหลาง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา...