ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

วันที่ 28 กันยายน 2561 ณ ชุมชนหัวรถจักร ตึกแดง บางซื่อ แท็กซี่ทำดี คุณสุวรรณฉัตร พรหมชาติ รับมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค L CLEAN SPRAY , L CLEAN GEL จากนายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล ผู้อำนวยการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต (LDO) ในโครงการแบ่งปันน้ำใจเพื่อให้สังคมน่าอยู่ โดยแท๊กซี่ทำดีจะเป็นสะพานบุญที่จะมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ป่วยเอาไว้ใช้ และเพื่อให้โครงการยั่งยืน LDO กรมสรรพสามิต จะเป็นผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ L CLEAN ให้อย่างต่อเนื่อง...

เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2561 LDO กรมสรรพสามิตร่วมกับคู่ค้าจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) มอบสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา...

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ร่วมงาน“คนคลังรวมพลังสร้างความดี (MOF International Culture Charity Fair)” โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ลานจอดรถยนต์ริมคลองประปา (ประตู 1) กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ซึ่งงานจัดระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560 ...

องค์การสุราฯ ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยได้จัดเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับ ผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน ที่ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา และบริเวณใกล้เคียง......... ...

องค์การสุราฯ ได้จัดประชุมเกษตรกร เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรนำน้ำกากส่า ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตแอลกอฮอล์ขององค์การสุราฯ ไปใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตด้านเกษตรกร เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557............

องค์การสุราฯ ได้ร่วมสนับสนุนและนำแอลกอฮอล์ไปแจกในงาน Thailand International Half Marathon 2016...