การสนับสนุนผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ ปีงบประมาณ 2565

       เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 หน่วยงานต่าง ๆ ได้ขอความอนุเคราะห์ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์จากองค์การสุราฯ คณะทำงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) จึงได้พิจารณาและขออนุมัติเบิกผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์จากผู้อำนวยการองค์การสุราฯ และนำผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์มอบให้กับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

       1. โรงเรียนดอนพุดวิทยา จ.สระบุรี ได้รับ L Clean Hand Spray ขนาด 60 ml จำนวน 830 ขวด

       2. โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย (ศรีวิไลประชาสรรค์) จ.ฉะเชิงเทรา ได้รับเจลทำความสะอาดมือ ขนาดถัง 18 ลิตร จำนวน 2 ถัง (สินค้าทดลอง)

       3. โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร จ.พัทลุง ได้รับเจลทำความสะอาดมือ ขนาดถัง 18 ลิตร จำนวน 2 ถัง (สินค้าทดลอง)

       4. โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา จ.ฉะเชิงเทรา ได้รับ L Clean Hand Spray ขนาด 60 ml จำนวน 480 ขวด

       5. ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับ L PURE 95 ขนาดถัง 18 ลิตร จำนวน 2 ถัง   

       6. โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน จ.ปราจีนบุรี ได้รับ L Clean GEL ขนาด 400 กรัม จำนวน 40 ขวด และเจลทำความสะอาดมือ ขนาดถัง 4 กิโลกรัม จำนวน 1 แกลอน (สินค้าทดลอง)

       7. วัดมงคลเทพ จ.ฉะเชิงเทรา ได้รับ L Clean Hand Spray ขนาด 60 ml จำนวน 120 ขวด

       8. ศูนย์พักคอย ใต้ร่มพระบารมี ณ บริเวณอาคารศาลาการเปรียญวัดแสนภุมราวาส จ.ฉะเชิงเทรา ได้รับ L Clean Hand Spray ขนาด 60 ml จำนวน 240 ขวด

       9. โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา จ.ฉะเชิงเทรา ได้รับ L Pure 95 ขนาด 18 ลิตร จำนวน 9 ถัง