ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่ได้มีประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ระดับ 8...

ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ระดับ ๘ ตำแหน่ง...

ด้วยองค์การสุรา  กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ระดับ 3 ปฏิบัติงาน...

     ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก...

ตามที่ได้มีประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ...