แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจสำหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไป ประจำปี 2565

                      องค์การสุรา กรมสรรพสามิต มีความประสงค์สำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ ประจำปี 2565 เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุง และการพัฒนาการบริการต่อไป โดยประกอบด้วย 5 ส่วน

                       ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
                       ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การสุราฯ
                       ส่วนที่ 3 ความไม่พึงพอใจในการให้บริการขององค์การสุราฯ
                       ส่วนที่ 4 ความผูกพันที่มีต่อองค์การสุราฯ
                       ส่วนที่ 5 การรับรู้ ภาพลักษณ์ขององค์การสุราฯ
 
**** (คำตอบของท่านถือว่าเป็นข้อมูลอันมีค่าและจะถูกเก็บเป็นความลับ) ****