โครงการชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice: COP) และโครงการ Innovation Awards & Hackathon Camp (VOC/VOS for Business)

                 

  

 

โครงการชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice: COP) และโครงการ Innovation Awards & Hackathon Camp (VOC/VOS for Business)

 

ใบสมัคร

 

ติดต่อ - สอบถาม ได้ที่ 

1. COP สามารถแจ้งชื่อได้ที่ แผนกบริหารงานบุคคล (นางสาวธัญญ์ณฐนันท์ พลเมฆ)
2. Innovation Award สามารถกรอกใบสมัคร ได้ตามเอกสารแนบที่เป็นไฟล์เวิดนะคะ