รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2

                   องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง ซึ่งได้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด สาเหตุจากการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตที่จะมีผลกระทบทางลบโดยวิเคราะห์ประเด็นที่อาจเกิดการทุจริตตามหลักการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2017 (Committee of Sponsoring Organization 2017) เพื่อประกอบการควบคุม เฝ้าระวังและตรวจสอบการก่อการทุจริตภายในขององค์การสุราฯ รายละเอียดตามเอดกสารแนบ