ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)

                ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 20 เมษายน 2565 เรื่อง กำหนดวัน

เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 5 จำนวน 1 อัตรา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ผลิต ระดับ 3 จำนวน 2 อัตรา ช่างเทคนิค (ไอน้ำ) ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา และช่างเทคนิค (ช่อมบำรุง) ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา ซึ่งองค์การสุราฯ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) เมื่อวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 2 อาคารฝ่ายผลิต องค์การสุราฯ แล้ว นั้น

                 บัดนี้ การทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบขอเขียน) ได้เสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

 

เอกสารแนบ