ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำร ตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (Chief Financial Officer - CFO)

                  ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (Chief Financial Officer - CFO) ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต นั้น

                  องค์การสุราฯ มีความประสงค์ขอขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (Chief Financial Officer - CFO) ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2565 และองค์การสุราฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดลือก ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ