ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การสุราฯ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส