ข่าวประชาสัมพันธ์

                  ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกบรรจุและผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา องค์การสุราฯ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) แล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม ๒ ฝ่ายผลิต องค์การสุราฯ นั้น        ...

                  ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา องค์การสุราฯ ได้ดำเนินการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) แล้วเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น  ...

                 ตามที่องค์การสุราฯ ได้มีประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ระดับ 8 ตำแหน่งหัวหน้ากองวิศวกรรมและเทคนิค ตำแหน่งหัวหน้ากองควบคุมและพัฒนาคุณภาพ และตำแหน่งหัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย ตำแหน่งละ 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาประกาศรับสมัครแล้ว นั้น  ...

                องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ...

           องค์การสุรา  กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ 3 ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ...

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นองค์กรที่ดำเนินงานภายใต้การการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล...

ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 9 มกราคม 2561 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย จำนวน 1 อัตรา โดยองค์การสุราฯ ได้ดำเนินการทำสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง แล้ว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ อาคาร ฝ่ายบริหาร องค์การสุราฯ ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ...

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนตำแหน่งหัวหน้าแผนกบรรจุและผลิตภัณฑ์ รายชื่อตามเอกสารที่แนบ...