ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับ 7

ประกาศ กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสุรา ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกกฏหมายระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา 

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ