ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่ง นิติกร

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) เพื่อเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นิติกร 

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ