ประกาศโครงการประกวดคำขวัญส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรมภายใต้อัตลักษณ์ ประจำปี 2564

 

                           ประกาศโครงการประกวดคำขวัญส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรมภายใต้อัตลักษณ์ ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต พัฒนา และปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรมี คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและพฤติกรรมเชิงบวกทั้งต่อองค์กรและสังคม รวมถึงการเป็นส่วนร่วมในการคิดค้นคุณธรรมอัตลักษณ์ ค่านิยมขององค์กรให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
                           คณะทำงานป้องกันฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้รับรางวัลนี้ด้วย