ข่าวประชาสัมพันธ์

3 พันธมิตร ประกาศความก้าวหน้าโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อการสาธารณสุข หลังจับมือครบ 1 ปีเผยภารกิจบูรณาการและสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบให้ได้มาตรฐานสากล...

ผู้แทนองค์การสุรา กรมสรรพสามิต และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 32 แห่งเข้าร่วมประชุม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)...

       ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ระดับ 3 ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต...

                   ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 6 จำนวน 1 อัตรา ซึ่งองค์การสุราฯ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การสุราฯ แล้ว นั้น   ...

                   ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ระดับ 3 ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา.ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต นั้น...

                  ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกบรรจุและผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา องค์การสุราฯ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) แล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม ๒ ฝ่ายผลิต องค์การสุราฯ นั้น        ...

                  ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา องค์การสุราฯ ได้ดำเนินการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) แล้วเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น  ...

                 ตามที่องค์การสุราฯ ได้มีประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ระดับ 8 ตำแหน่งหัวหน้ากองวิศวกรรมและเทคนิค ตำแหน่งหัวหน้ากองควบคุมและพัฒนาคุณภาพ และตำแหน่งหัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย ตำแหน่งละ 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาประกาศรับสมัครแล้ว นั้น  ...