Product Industry

Personal

แอลกอฮอล์อเนกประสงค์สำหรับใช้งานในชีวิตประจำวัน

Pharmaceuticals

แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.99% สำหรับฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดแผล หรือเป็นสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์

Cosmetics

แอลกอฮอล์ 70% , 95%, 96%, 99.8% 99.9%  สำหรับนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับร่างกาย

Food

แอลกอฮอล์ 70% , 95%, 96%, 99.8% 99.9% สำหรับนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อการบริโภค

Beverage

แอลกอฮอล์บริสุทธิ์จากธรรมชาติ ที่นำมาใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

Chemical

แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์ และอื่นๆ อาทิ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์/ ห้องแล็บ

Products

เจลทำความสะอาดมือ โดยไม่ต้องใช้น้ำ ป้องกันการสะสมของเชื้อโรค เพื่อการรักษาสุขอนามัย ผลิตจากแอลกอฮอล์บริสุทธิ์...

ผลิตจากแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ - มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์ ไม่ต่ำกว่า 70% vlv  ไม่ผสมสีและกลิ่น ไม่ต้องล้างน้ําออก...

ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.8% โดยปริมาตร (Ethyl Alcohol 99.8% v/v) สำหรับวัตถุดิบในอุตสาหกรรมยา อาหาร หรือเครื่องสำอาง...

ABSOLUTE L ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.8% โดยปริมาตร (Ethyl Alcohol 99.8% v/v) สอดคล้องตรงตามมาตรฐานยา (Pharmacopoeia)...

Lab L ผลิตภัณฑ์เอทิลแอลกอฮอล์ 99.9% โดยปริมาตร (Ethyl Alcohol 99.9% v/v) AR Grade สำหรับใช้เป็นสารมาตรฐานในการวิเคราะห์วิจัย...

Press Release

                 ตามที่องค์การสุราฯ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับผู้บริหารในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ระดับ 9 ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายผลิต ระดับ 9 ตำแหน่งหัวหน้าแผนกการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ระดับ 7 ตำแหน่งหัวหน้าแผนกสารสนเทศ ระดับ 7 ตำแหน่งหัวหน้าแผนกไฟฟ้าและบำรุงรักษา ระดับ 7 ตำแหน่งหัวหน้าแผนกพัสดุ ระดับ 7 และตำแหน่งหัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม ระดับ 7 ตำแหน่งละ 1 อัตรา...

               ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งระดับผู้บริหาร และขอเลื่อนการประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งฯ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙ จะคลี่คลาย...

Activity

Procurement

Survey