Product Industry

Personal

แอลกอฮอล์อเนกประสงค์สำหรับใช้งานในชีวิตประจำวัน

Pharmaceuticals

แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.99% สำหรับฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดแผล หรือเป็นสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์

Cosmetics

แอลกอฮอล์ 70% , 95%, 96%, 99.8% 99.9%  สำหรับนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับร่างกาย

Food

แอลกอฮอล์ 70% , 95%, 96%, 99.8% 99.9% สำหรับนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อการบริโภค

Beverage

แอลกอฮอล์บริสุทธิ์จากธรรมชาติ ที่นำมาใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

Chemical

แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์ และอื่นๆ อาทิ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์/ ห้องแล็บ

Alcohol Information

24/05/2022

ฝีดาษลิง การแพร่เชื้อจากคนสู่คน แม้มีโอกาสน้อย แต่อาจเกิดได้จากการสัมผัสและใกลัชิดผ่านทางสารคัดหลั่ง...

17/11/2021

แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือหลายๆ คนกำลังเข้าใจว่า “ยิ่งแอลกอฮอล์ดีกรีสูง” ยิ่งฆ่าเชื้อโรคได้...

Products

แอลกอฮอล์สเปรย์ ใช้ทำความสะอาดมือ โดยไม่ล้างออก...

เจลทำความสะอาดมือ โดยไม่ต้องใช้น้ำ ป้องกันการสะสมของเชื้อโรค เพื่อการรักษาสุขอนามัย ผลิตจากแอลกอฮอล์บริสุทธิ์...

ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.8% โดยปริมาตร (Ethyl Alcohol 99.8% v/v) สำหรับวัตถุดิบในอุตสาหกรรมยา อาหาร หรือเครื่องสำอาง...

ABSOLUTE L ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.8% โดยปริมาตร (Ethyl Alcohol 99.8% v/v) สอดคล้องตรงตามมาตรฐานยา (Pharmacopoeia)...

Lab L ผลิตภัณฑ์เอทิลแอลกอฮอล์ 99.9% โดยปริมาตร (Ethyl Alcohol 99.9% v/v) AR Grade สำหรับใช้เป็นสารมาตรฐานในการวิเคราะห์วิจัย...

Press Release

เอ่ยชื่อ “องค์การสุรา” แน่นอนความเข้าใจของคนทั่วไปคือ องค์กรที่ผลิตสุราแห่งหนึ่งของประเทศ แต่ในความเป็นจริงแล้ว องค์การสุรา...ไม่มีสุราสักขวดไว้ขาย แต่เป็นผู้ผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ระดับพรีเมียมเกรดของประเทศ...

                   ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสุรา ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชี ระดับ 7 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ...

                ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกในตำแหน่งหัวหน้าแผนกกฎหมาย ระดับ 7 ตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชี ระดับ 7 ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 6 และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิต ระดับ 3 ตำแหน่งละ จำนวน 1 อัตรา...

Procurement

For contact