ประชาสัมพันธ์ การรับตรวจผลิตภัณฑ์เอทานอลโดยการรับรองจากองค์การสุราฯ