องค์การสุรา กรมสรรพสามิต มอบผลิตภัณฑ์ L CLEAN เพื่อช่วยเหลือผู้ประภัยน้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ส่งมอบผลิตภัณฑ์ L CLEAN เพื่อช่วยเหลือผู้ประภัยน้ำท่วม ในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง โดยส่งผ่านทางไปรษณีย์ไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562