แผนกสิ่งแวดล้อม องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้ดำเนินโครงการน้ำหมักชีวภาพเคลื่อนที่ ในวันที่ 13 มีนาคม 2563

                 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 แผนกสิ่งแวดล้อม องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้ดำเนินโครงการน้ำหมักชีวภาพเคลื่อนที่ โดยได้นำน้ำหมักไปแจกในงานอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ที่โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ