แผนกสิ่งแวดล้อม องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้ดำเนินโครงการน้ำหมักชีวภาพเคลื่อนที่ในวันที่ 12 มีนาคม 2563

                 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 แผนกสิ่งแวดล้อม องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้ดำเนินโครงการน้ำหมักชีวภาพเคลื่อนที่ โดยได้เตรียมน้ำหมักชีวภาพ เพื่อแจกคณะผู้เยียมชมองค์การสุราฯ