แผนกสิ่งแวดล้อม องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้ดำเนินโครงการน้ำหมักชีวภาพเคลื่อนที่ในวันที่ 11 มีนาคม 2563

                 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563  แผนกสิ่งแวดล้อม องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้ดำเนินโครงการน้ำหมักชีวภาพเคลื่อนที่ โดยได้นำน้ำหมักไปแจกในงานเทศกาลท่องเที่ยวมะม่วง อาหาร และของดีบางคล้า ครั้งที่ 19