แผนกสิ่งแวดล้อม องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ดำเนินโครงการน้ำหมักชีวภาพเคลื่อนที่ในวันที่ 10 มีนาคม 2563

                 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  แผนกสิ่งแวดล้อม องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้ดำเนินโครงการน้ำหมักชีวภาพเคลื่อนที่ โดยได้นำน้ำหมักไปแจกในงานประชุมสภาอบต.บางกระเจ็ด ณ อบต.บางกระเจ็ด