แผนกสิ่งแวดล้อม องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ดำเนินโครงการน้ำหมักชีวภาพเคลื่อนที่ในวันที่ 9 มีนาคม 2563

                เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563  แผนกสิ่งแวดล้อม องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้ดำเนินโครงการน้ำหมักชีวภาพเคลื่อนที่ ในงานวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ณ หอประชุมอำเภอบางคล้า