มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์

21 พฤศจิกายน 2560

เปิดอ่าน

373

เอทานอลมีมาตรฐานกำหนดอยู่หลายกลุ่มแบ่งตามชนิดการนำไปใช้งาน ทั้งมาตรฐานสากลและมาตรฐานของแต่ละประเทศ ดังนี้

 1. เอทานอลบริสุทธิ์

สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยา

 • British Pharmacopoeia (BP) มาตรฐานตำรายาของประเทศอังกฤษ
 • European Pharmacopoeia (EP หรือ Ph Eur.) มาตรฐานตำรายาของสหภาพยุโรป
 • Pharmacopoeia and National Formulary (USP-NF) มาตรฐานตำรายาของประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Japanese Pharmacopoeia (JP) มาตรฐานตำรายาของประเทศญี่ปุ่น
 • Food Chemical Codex (FCC) มาตรฐานระดับนานาชาติ สำหรับวัตถุเจือปนอาหาร
 • The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) ขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และองค์การอนามัยโลก (WHO)
 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเอทานอลใช้ทางเภสัชกรรม (มอก. 640 - 2553 เล่ม 1) เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย
 • KOSHER มาตรฐานสำหรับอาหารของชาวยิว หรือ ศาสนายูดาย
 • ฮาลาล (Halal) มาตรฐานสำหรับอาหารของชาวอิสลาม
 • นอกจากนี้ยังคงมีการกำหนดมาตรฐานของเอทานอลสำหรับทางอาหารและยาสำหรับประเทศนั้นๆ อีก เช่น อิตาลี อินเดีย จีน เป็นต้น

สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป และทางวิทยาศาสตร์

 • American Chemical Society (ACS) สมาคมวิทยาศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่สนับสนุนการค้นคว้าทางด้านเคมี
 • ISO-1388 Ethanol for industrial use จากหน่วยงาน International Organization for Standardization
 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเอทานอลใช้ทางอุตสาหกรรม (มอก. 640 - 2553 เล่ม 2) เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย
 1. เอทานอลแปลงสภาพ

         สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป และทางวิทยาศาสตร์

 • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ
 • ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดคุณลักษณะและคุณภาพของเอทานอลแปลงสภาพ พ.. 2548
 1. สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง
 • ASTM D4806 - 17 Standard Specification for Denatured Fuel Ethanol for Blending with Gasolines for Use as Automotive Spark-Ignition Engine Fuel
 • ASTM D5798 - 17 Standard Specification for Ethanol Fuel Blends for Flexible-Fuel Automotive Spark-Ignition Engines
 • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เอทานอลแปลงสภาพสำหรับผลิตแก็สโซฮอล์ ฉบับที่ 3584 .. 2549
 • ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง ให้เอทานอล และไบโอดีเซลเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.. 2543
 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเอทานอลใช้เป็นเชื้อเพลิง (มอก. 640 - 2553 เล่ม 3) เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย

 กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

 • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ทางการแพทย์ เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์
 • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ในการอุตสาหกรรม
 • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การยกเว้นภาษีสำหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอลที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
 • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตสุราและนำสุราออกจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อตรวจวิเคราะห์ในขั้นตอนการผลิต
 • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดการใช้ การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์สรรพสามิต สำหรับสินค้าสุรา
 • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดข้อความและลักษณะฉลากปิิดภาชนะบรรจุสุรา สำหรับสุราที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร
 • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดด่านศุลกากรสำหรับนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร
 • ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา พ.. 2560

โพสล่าสุด

ฝีดาษลิง การแพร่เชื้อจากคนสู่คน แม้มีโอกาสน้อย แต่อาจเกิดได้จากการสัมผัสและใกลัชิดผ่านทางสารคัดหลั่ง...

แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือหลายๆ คนกำลังเข้าใจว่า “ยิ่งแอลกอฮอล์ดีกรีสูง” ยิ่งฆ่าเชื้อโรคได้...

ผู้สูงวัย ถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแลเป็นพิเศษในช่วงโควิด เพราะหากติดเชื้อก็อาจมีอาการรุนแรง และเสี่ยงเสียชีวิตได้มากกว่าวัยอื่นๆ เพราะฉะนั้นมาดูแลตัวเองให้ดีที่สุด เพื่อให้สามารถผ่านช่วงเวลาวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้อย่างปลอดภัย ตามคำแนะนำเหล่านี้เลยค่ะ...

How to รอด??

30 กันยายน 2564

How to รอด?? จ่ายตลาดปลอดภัย ช้อปได้ ไม่เสี่ยงโควิด...

โพสที่เกี่ยวข้อง

ฝีดาษลิง การแพร่เชื้อจากคนสู่คน แม้มีโอกาสน้อย แต่อาจเกิดได้จากการสัมผัสและใกลัชิดผ่านทางสารคัดหลั่ง...

แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือหลายๆ คนกำลังเข้าใจว่า “ยิ่งแอลกอฮอล์ดีกรีสูง” ยิ่งฆ่าเชื้อโรคได้...

ผู้สูงวัย ถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแลเป็นพิเศษในช่วงโควิด เพราะหากติดเชื้อก็อาจมีอาการรุนแรง และเสี่ยงเสียชีวิตได้มากกว่าวัยอื่นๆ เพราะฉะนั้นมาดูแลตัวเองให้ดีที่สุด เพื่อให้สามารถผ่านช่วงเวลาวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้อย่างปลอดภัย ตามคำแนะนำเหล่านี้เลยค่ะ...

How to รอด??

30 กันยายน 2564

How to รอด?? จ่ายตลาดปลอดภัย ช้อปได้ ไม่เสี่ยงโควิด...