มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์

21 พฤศจิกายน 2560

เปิดอ่าน

373

เอทานอลมีมาตรฐานกำหนดอยู่หลายกลุ่มแบ่งตามชนิดการนำไปใช้งาน ทั้งมาตรฐานสากลและมาตรฐานของแต่ละประเทศ ดังนี้

 1. เอทานอลบริสุทธิ์

สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยา

 • British Pharmacopoeia (BP) มาตรฐานตำรายาของประเทศอังกฤษ
 • European Pharmacopoeia (EP หรือ Ph Eur.) มาตรฐานตำรายาของสหภาพยุโรป
 • Pharmacopoeia and National Formulary (USP-NF) มาตรฐานตำรายาของประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Japanese Pharmacopoeia (JP) มาตรฐานตำรายาของประเทศญี่ปุ่น
 • Food Chemical Codex (FCC) มาตรฐานระดับนานาชาติ สำหรับวัตถุเจือปนอาหาร
 • The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) ขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และองค์การอนามัยโลก (WHO)
 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเอทานอลใช้ทางเภสัชกรรม (มอก. 640 - 2553 เล่ม 1) เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย
 • KOSHER มาตรฐานสำหรับอาหารของชาวยิว หรือ ศาสนายูดาย
 • ฮาลาล (Halal) มาตรฐานสำหรับอาหารของชาวอิสลาม
 • นอกจากนี้ยังคงมีการกำหนดมาตรฐานของเอทานอลสำหรับทางอาหารและยาสำหรับประเทศนั้นๆ อีก เช่น อิตาลี อินเดีย จีน เป็นต้น

สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป และทางวิทยาศาสตร์

 • American Chemical Society (ACS) สมาคมวิทยาศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่สนับสนุนการค้นคว้าทางด้านเคมี
 • ISO-1388 Ethanol for industrial use จากหน่วยงาน International Organization for Standardization
 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเอทานอลใช้ทางอุตสาหกรรม (มอก. 640 - 2553 เล่ม 2) เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย
 1. เอทานอลแปลงสภาพ

         สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป และทางวิทยาศาสตร์

 • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ
 • ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดคุณลักษณะและคุณภาพของเอทานอลแปลงสภาพ พ.. 2548
 1. สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง
 • ASTM D4806 - 17 Standard Specification for Denatured Fuel Ethanol for Blending with Gasolines for Use as Automotive Spark-Ignition Engine Fuel
 • ASTM D5798 - 17 Standard Specification for Ethanol Fuel Blends for Flexible-Fuel Automotive Spark-Ignition Engines
 • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เอทานอลแปลงสภาพสำหรับผลิตแก็สโซฮอล์ ฉบับที่ 3584 .. 2549
 • ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง ให้เอทานอล และไบโอดีเซลเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.. 2543
 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเอทานอลใช้เป็นเชื้อเพลิง (มอก. 640 - 2553 เล่ม 3) เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย

 กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

 • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ทางการแพทย์ เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์
 • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ในการอุตสาหกรรม
 • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การยกเว้นภาษีสำหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอลที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
 • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตสุราและนำสุราออกจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อตรวจวิเคราะห์ในขั้นตอนการผลิต
 • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดการใช้ การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์สรรพสามิต สำหรับสินค้าสุรา
 • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดข้อความและลักษณะฉลากปิิดภาชนะบรรจุสุรา สำหรับสุราที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร
 • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดด่านศุลกากรสำหรับนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร
 • ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา พ.. 2560

โพสล่าสุด

ในแต่ละวัน เราไม่รู้ได้เลยว่ามือจะสัมผัสกับอะไรบ้างเราจะมั่นใจได้อย่างไร ว่ามือของเราจะไม่มีเชื้อโรคดูแลมือของเราให้สะอาดอยู่เสมอ ล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด ล้างมือด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพียงเท่านี้คุณก็สามารถดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากเชื้อโรคได้แล้วสนใจสอบถามเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์L CLEAN คลิกเลย!Inbox : m.me/ldo.fanclubLine MyShop : https://shop.line.me/@ldofanclub...

5 สิ่งของสะสมเชื้อโรค ต้องล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัส!...

โพสที่เกี่ยวข้อง

ในแต่ละวัน เราไม่รู้ได้เลยว่ามือจะสัมผัสกับอะไรบ้างเราจะมั่นใจได้อย่างไร ว่ามือของเราจะไม่มีเชื้อโรคดูแลมือของเราให้สะอาดอยู่เสมอ ล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด ล้างมือด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพียงเท่านี้คุณก็สามารถดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากเชื้อโรคได้แล้วสนใจสอบถามเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์L CLEAN คลิกเลย!Inbox : m.me/ldo.fanclubLine MyShop : https://shop.line.me/@ldofanclub...

5 สิ่งของสะสมเชื้อโรค ต้องล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัส!...